برنامۀ کلاس های ویژۀ آزمون های نظام مهندسی نوبت دوم سال 96 (محاسبات و نظارت) به شرح زیر می باشد :