بستۀ آموزشی جامدات


مولف: گروه مولفین زبان و جامدات سری عمران

شامل کتاب های: زبان تخصصی، تحلیل سازه ها جلد 1 و تحلیل سازه ها جلد 2

قیمت : 1100000 ریال

مبلغ با تخفیف : 935000 ریال

0