بستۀ ویژه آمادگی آزمون کارشناسی رسمی


این بسته شامل خدمات و محصولات زیر می باشد:

1- کتاب نگاه حرفه ای به آزمون های کارشناسی رسمی

2- آزمون آزمایشی شبیه سازی آزمون کارشناسی رسمی

قیمت : 1650000 ریال

0