جهت تخمین چگونگی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بر اساس رتبه کسب شده، یکی از روش ها نگاهی به قبولی های سنوات گذشته می باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شده است، می توان انتخاب رشته مناسبی انجام داد. البته باید توجه داشت که ممکن است از سالی به سال دیگر، چگونگی قبولی ها تا حد خیلی کمی تغییر کند. همچنین مراجعه به یک مشاور مجرب جهت انجام انتخاب گرایشِ مناسب، ضروری می باشد.

در این قسمت، بخشی از قبولی های سال های گذشته ارائه شده است. شما می توانید با مشاهده این آمار، یک دید مناسب نسبت به چگونگی قبولی خود کسب نمایید. کارنامه و نتایج قبولی تعدادی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98

 

 

 

کارنامه و نتایج قبولی تعدادی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 97

 

 

کارنامه و نتایج قبولی تعدادی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 96

 

 

کارنامه و نتایج قبولی تعدادی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد95