فایل‌های تکمیلی ETABS فولادی (جلد دوم)

1- در فایلZIP پروژه یک(project 1) نقشه Auto cad  فایل اولیه Initial1 .EBD فایل MAIN1

 (که در آن مقاطع از حالت Auto select خارج شده اند) آورده شده است.همچنین فایل XML مقاطع دوبل ناودانی و فایل Auto Cad ترسیم ورق گاست نیز آورده شده است.


                                                  پروژه یک فولادی

 

2- در فایل ZIP پروژه دو(2 project) نقشه Auto cad  فایل اولیه  Initial2 .EBD فایل MAIN2

 (که در آن مقاطع از حالت Auto select خارج شده اند) آورده شده است.


                                                          پروژه دو فولادی                 

 

3- طیف های لازم برای انجام تحلیل طیفی برای خاک های مختلف با توجه به استاندارد2800 که در کتاب از آن استفاده شده است.                                                       

                                                 طیف های 2800