اطلاعات جدول میلگردها در صفحه 56 کتاب کلیدواژه محاسبات به صورت زیر اصلاح شده است :                                                          کلید واژه محاسبات