مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: نحوه مطالعه دروس ویژۀ آزمون های نظارت و اجرا

 

 


 

مدرس: مهندس حسین فراهانی

عنوان درسی: پی و پی سازی (محاسبات)

 

 


 

مدرس: دکتر حسین صباغیان

عنوان درسی: سازه های فولادی (محاسبات)

 


 

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: تحلیل سازه ها (محاسبات)

 


 

مدرس: مهندس حسین فراهانی

عنوان درسی: پی و پی سازی (محاسبات)

 


 

مدرس: دکتر حسین صباغیان

عنوان درسی: سازه های فولادی (محاسبات)


 

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: مبحث دهم مقررات ملی (نظارت)