مکانیک سیالات یکی از علوم مهندسی است که با فهم خواص سیالات، کاربرد قوانین مکانیک و انجام آزمایش‌های منظم گسترش یافته است. در این علم به مطالعۀ سیالات در دو حالت هیدرواستاتیک (سیال ساکن) و هیدرودینامیک (سیال در حال جریان) پرداخته می‌شود. در بحث جریان سیالات، با دو نوع مجرای جریان مواجه می‌شویم:

1) جریان در لوله‌های سربسته                                   2) جریان در کانال‌های روباز 

مطالعۀ تخصصی‌تر مورد دوم (کانال‌های روباز) در قالب درس هیدرولیک انجام می‌شود. در مقایسۀ این دو نوع جریان و به‌طور خلاصه می‌توان گفت در جریان در لوله‌ها، عمدتاً نیروهای لزجی مورد توجه قرار می‌گیرند، حال آنکه در کانال‌های روباز که جریان دارای سطح آزاد است، نیروهای ثقلی مهمترین عامل تأثیرگذار می‌باشند. ترکیب توأم مفاهیم بنیادی و همچنین حل مسائل متنوع، از نکات بارز در آموزش این دو درس است که بایستی با دقت و ظرافت خاصی انجام پذیرد. به عنوان یک دیدگاه کلی می‌توان درس‌های مکانیک سیالات و هیدرولیک (مربوط به دورۀ کارشناسی مهندسی عمران) را در مباحث زیر خلاصه کرد:

1- خواص سیالات و تنش برشی در سیالات

2- فشار و روش‌های اندازه‌گیری آن در سیال ساکن

3- نیروی هیدرواستاتیک و قوانین تعادل برای اجسام شناور و غوطه‌ور

4- تعادل نسبی

5- سینماتیک سیالات

6- معادله برنولی و ماشین‌های هیدرولیکی

7- معادله مومنتم و جت آزاد مایع

8- آنالیز ابعادی و قوانین تشابه در مدل‌های هیدرولیکی

9- جریان لزج و هیدرولیک لوله‌ها

10- مبانی هیدرولیک کانال‌های باز

11- کاربرد اصل انرژی و مفهوم انرژی مخصوص در کانال‌های باز

12- کاربرد اصل اندازۀ حرکت و مفهوم نیروی مخصوص در کانال‌های باز

13- بررسی جریان‌های یکنواخت

14- بررسی جریان‌های متغیر تدریجی

در آزمون‌های هشت سال اخیر از مجموع 20 سؤال مربوط به مکانیک سیالات و هیدرولیک، 12 سؤال به مکانیک سیالات و 8 سؤال به هیدرولیک اختصاص داده شده است (به جز در سال 94 که تعداد سؤالات در دروس مکانیک سیالات و هیدرولیک به‌ترتیب 13 و 7 سؤال بوده است). بودجه‌بندی سؤالات در آزمون‌های 90 الی 99 براساس فصل‌های آن در کتاب‌های سری عمران به شرح جدول زیر است:

 

 

 

 نکته: اولویت مطالعه هر مبحث که به صورت اولویت اول،دوم و سوم در ستون آخر جدول نوشته شده است، با در نظر گرفتن تاثیر مجموع عوامل زیر مشخص شده است:

1- میزان اهمیت آن مبحث در یادگیری مباحث بعدی (نقش پایه ای و پیش نیاز مبحث موردنظر)
2- شانس پاسخگویی به تست مرتبط با آن مبحث (یعنی مبحثی که بتوان تست آن رادر کنکور بدون دردسرحل کرد)
3- تعداد سوالات مطرح شده از آن مبحث در کنکور