دوستان گرامی، در برخی از نسخه های چاپ جدید کتاب محاسبات، صفحات 138-139 و 142-143 به اشتباه چاپ شده اند. به همین جهت ضمن عرض پوزش از دانشجویان محترمی که کتاب هایشان دچار این مشکل است، صفحات مذکور را در این قسمت از سایت قرار داده ایم.


138-139


142-143