نظام مهندسی - نظارت (زمستان 98)

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: سازه های بتنی


 

   

  نظام مهندسی - محاسبات (زمستان 98)

مدرس: دکتر حسین صباغیان

عنوان درسی: سازه های فولادی


 

   

  نظام مهندسی - محاسبات (زمستان 98)

مدرس: دکتر محمد آهنگر

عنوان درسی: استاندارد 2800


 

   

  نظام مهندسی - محاسبات (زمستان 98)

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: سازه های بتنی


 

   

  نظام مهندسی - محاسبات (زمستان 98)

مدرس: مهندس حسین فراهانی

عنوان درسی: پی سازی


 

   

  نظام مهندسی - محاسبات (زمستان 98)

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: تحلیل سازه ها


 

   

  کارشناسی رسمی دادگستری (بهار 99)

مدرس: دکتر محمد آهنگر

عنوان درسی: استاندارد 2800


 

   

  کارشناسی رسمی دادگستری (بهار 99)

مدرس: دکتر نادر فنایی

عنوان درسی: سازه های فولادی


 

   

  کارشناسی رسمی دادگستری (بهار 99)

مدرس: مهندس احمد جوزدانی

عنوان درسی: سازه های بتنی


 

   

  کارشناسی رسمی دادگستری (بهار 99)

مدرس: دکتر محسن گرامی

عنوان درسی: قوانین حقوقی