سمینار 21 اردیبهشت 1400 (محاسبات) - قسمت اول


 

 

سمینار 21 اردیبهشت 1400 (محاسبات) - قسمت دوم

 


 

 

سمینار 21 اردیبهشت 1400 (محاسبات) - قسمت سوم

 

 


 

 

 

سمینار 26 اردیبهشت 1400 (نظارت و اجرا) - قسمت اول

 


 

 

 

سمینار 26 اردیبهشت 1400 (نظارت و اجرا) - قسمت دوم


 

 

 

سمینار 26 اردیبهشت 1400 (نظارت و اجرا) - قسمت سوم